Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος πάσης Βιθυνίας κ. Ἐμμανουὴλ (Ἀδαμάκης) ἐγεννήθη ἐν Ἁγίῳ Νικολάῳ Κρήτης τήν 19ην Δεκεμβρίου 1958, ἔνθα καὶ διήκουσε τὰ ἐγκύκλια μαθήματα. Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Παιδαγωγικὴν Ἀκαδημίαν Ἡρακλείου Κρήτης, ἐπραγματοποίησε δ΄ εὐρευτέρας σπουδὰς εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ Καθολικοῦ Ἰνστιτούτου Παρισίων, παραλλήλως πρὸς τὰς Θεολογικὰς αὐτοῦ σπουδὰς ἐν τῷ Θεολογικῷ Ἰνστιτούτῳ τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων.

Τῷ 1984 ἔλαβε μεταπτυχιακὸν δίπλωμα (Master) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Παρισίων, τὸ δ᾽ ἑπόμενον ἔτος τὸ προδιδακτορικὸν δίπλωμα ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης  (Paris IV) εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Θρησκειῶν. Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τῷ 1985.

Τὸ ἔτος 1987 ἔλαβε μεταπτυχιακὸν τίτλον (Th MC Master) ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καὶ ἀνέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, διατελέσας καὶ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Βρυξελλῶν.

Ἐπὶ εἰκοσαετίαν (1994-2014) διηύθυνε τὸ Γραφεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τὴν 5ην Σεπτεμβρίου 1996 ἐξελέγη παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου, ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος παρὰ τῷ Μητροπολίτῃ Βελγίου.

Τὴν 20ὴν Ἰανουαρίου 2003 ἐξελέγη παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Γαλλίας, ἐνῶ ἀνετέθη εἰς αὐτὸν ἐκ παραλλήλου καὶ ἡ ἐκπροσώπησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὸν Θεολογικὸν Διάλογον τῆς Ὀρθοδοξίας μετὰ τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, ἐξακολουθῶν ἃμα νὰ κατέχῃ τὰς θέσεις τοῦ Προέδρου, ἀπὸ χριστιανικῆς πλευρᾶς, τῶν διμερῶν Ἀκαδημαϊκῶν Συναντήσεων μετὰ τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.

Διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ) καὶ εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Διαθρησκειακοῦ Ἱδρύματος KAICIID τῆς Βιέννης, καθὼς καὶ τοῦ Διαθρησκειακοῦ Ὀργανισμοῦ Interfaith Alliance for Safer Communities. Μετέσχε πολλῶν οἰκουμενικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν συνεδρίων.

Τῇ 16ῃ Φεβρουαρίου 2021, εἰσηγήσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἐξελέγη παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης τῆς Γεροντικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐνθρονισθεὶς ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τὸ Σάββατον Α΄ Νηστειῶν, 20ὴν Μαρτίου, ἰδίου ἔτους.

Ὀνομαστήρια : 25 Δεκεμβρίου.

Ταχ. διεύθυνσις: Bahariye Cad. 31, 34710 Kadıköy, İstanbul, Türkiye, τηλ. +90-216-336.04.01 .

Διοίκησις : Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Χαλκηδόνι

Ταχ. διεύθυνσις: General Âsım Gündüz (Bahariye) Cad. 31, 34710 Kadıköy, İstanbul, Türkiye, τηλ. +90-216-336.04.01, 338.12.86. Fax 336.04.11. Site: www.imchalkidonos.org email: metropolis.chalcedon@gmail.com

Βοηθὸς Ἐπίσκοπος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δαφνουσίας κ. Σμάραγδος.

Γραμματεία · Ἀρχιμ. Ἐλευθέριος Ἀλοῦκος, Πρεσβ. Ἰωάννης Νικολαΐδης, Διάκ. Ἀστέριος Μπαρντακτσῆς.